:: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ :: :: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร.มีหน้าที่จัด ส่งเสริม สนับสนุน "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ::
https://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่


 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
ผลงานวิชาการ
 
Update: 2021-03-12 16:41:35 มีผู้เข้าชม: 4994 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำหนังสือเรียนรายวิชาเลือกขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจคุณภาพสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือก
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งสิ้น 47 รายวิชา 5 กลุ่มสาระ ดังนี้

►สาระทักษะการเรียนรู้

1 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร02006 * ตรวจสอบต้นฉบับ
2 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร33011 * ตรวจสอบต้นฉบับ
3 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ทร02017 * ตรวจสอบต้นฉบับ
4 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน ทร02047 * ตรวจสอบต้นฉบับ
5 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร23010 * ตรวจสอบต้นฉบับ
6 ศาสนาพาให้คิดเป็น ทร02033 * ตรวจสอบต้นฉบับ
7 เทคนิคการวิเคราะห์และพัฒนาอาชีพ ทร03014 * ตรวจสอบต้นฉบับ
8 ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา ทร03011 * ตรวจสอบต้นฉบับ
9 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทร02029 * ตรวจสอบต้นฉบับ
10 การวิจัยเบื้องต้น ทร33003 * ตรวจสอบต้นฉบับ

 ►สาระความรู้พื้นฐาน

1 สภาวะโลกร้อน พว02018 * ตรวจสอบต้นฉบับ
2 สมุนไพรใกล้ตัว พว02021 * ตรวจสอบต้นฉบับ
3 สารพิษในชีวิตประจำวัน พว02013 * ตรวจสอบต้นฉบับ
4 วิทยาศาสตร์การถนอมอาหาร พว03007 * ตรวจสอบต้นฉบับ
5 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 พท23003 * ตรวจสอบต้นฉบับ
6 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 พท23004 * ตรวจสอบต้นฉบับ
7 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน พท33008 * ตรวจสอบต้นฉบับ
8 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน พท33020 * ตรวจสอบต้นฉบับ
9 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์สัมพันธ์1 พท33013 * ตรวจสอบต้นฉบับ
10 หลักภาษาไทย พท33002 * ตรวจสอบต้นฉบับ
11 เทคโนโลยีชีวภาพ พว02017 * ตรวจสอบต้นฉบับ
12 คณิตศาสตร์เสริม 1 พค23001 * ตรวจสอบต้นฉบับ

►สาระพัฒนาสังคม

1 การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ สค02007 * ตรวจสอบต้นฉบับ
2 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สค02002 * ตรวจสอบต้นฉบับ
3 ทรัพยากรของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สค22001 * ตรวจสอบต้นฉบับ

►สาระการประกอบอาชีพ

1 การขายและการตลาด อช02018 * ตรวจสอบต้นฉบับ
2 การขายและการตลาด อช02018 * ตรวจสอบต้นฉบับ
3 การทำปุ๋ยหมัก อช02008 * ตรวจสอบต้นฉบับ
4 การเพาะเห็ดฟาง อช02006 * ตรวจสอบต้นฉบับ
5 การทำนา อช02001 * ตรวจสอบต้นฉบับ
6 การปลูกผักพื้นบ้าน อช03018 * ตรวจสอบต้นฉบับ
7 การเกษตรผสมผสาน อช02015 * ตรวจสอบต้นฉบับ
8 การพัฒนาและโครงการอาชีพ อช32001 * ตรวจสอบต้นฉบับ
9 การเลี้ยงสุกร อช02012 * ตรวจสอบต้นฉบับ
10 การเลี้ยงไก่ไข่ อช02011 * ตรวจสอบต้นฉบับ
11 การจัดการผลิตภันฑ์ อช23031 * ตรวจสอบต้นฉบับ
12 การจัดการผลิตภันฑ์ท้องถิ่น อช33022 * ตรวจสอบต้นฉบับ
13 การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ อช33004 * ตรวจสอบต้นฉบับ
14 การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ อช33017 * ตรวจสอบต้นฉบับ

►สาระทักษะการดำเนินชีวิต

1 บัญชีชาวบ้าน ทช02001 * ตรวจสอบต้นฉบับ
2 สุขภาพพลานามัย ทช12005 * ตรวจสอบต้นฉบับ
3 การดูแลอนามัยชุมชน ทช02010 * ตรวจสอบต้นฉบับ
4 การป้องกันสาธารณภัย ทช02013 * ตรวจสอบต้นฉบับ
5 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช32005 * ตรวจสอบต้นฉบับ
6 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่ลูกวัยรุ่น ทช02006 * ตรวจสอบต้นฉบับ
7 พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 * ตรวจสอบต้นฉบับ
8 ชีวิตและครอบครัว ทช32004 * ตรวจสอบต้นฉบับ

* หนังสือเรียนรายวิชาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะนี้ ยังอยู่ในสถานะตรวจสอบต้นฉบับค่ะ

 


 

ลงวันที่: 2015-11-09
โดย: ยุทธศาสตร์

 

 


Website https://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.จ.เชียงใหม่ | 2566